Hotline +842435402531
(84-4) 6674 2332 - (84-4) 3786 8904
Menu +842435402531

Dự án tiêu biểu

Mặc dù với thời gian hoạt động rất ngắn, HHA đã có được môt số dự án tiêu biểu đã và đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực khác nhau: