Hotline +842435402531
(84-4) 6674 2332 - (84-4) 3786 8904
Menu +842435402531

Tầm nhìn

Tầm nhìn HHA:
Trong vòng 5 năm, HHA & Partner Group sẽ trở thành đối tác hàng đầu trong cung cấp giải pháp chiếu sáng có điều khiển, kể cả về doanh số, kỹ thuật và chất lượng nhân lực.